يكي از مهم ترين موضوعات پرونده خرمدين سن والدين است. اينكه چرا افرادي در سن سالخوردگي دست به ارتكاب جنايت زده اند، جاي بحث دارد.

ريشه تنفر والدين بابک خرمدين كجاست؟

به گزارش جهان نيوز، جامعه در حيرت قتل هاي سريالي اكبرخرمدين و همسرش كه در جريان آن سه عضو خانواده شان را به قتل رسانده و اجسادشان را مثله كرده اند به سر مي برد. اتفاق هاي هولناك كه انتشار خبر آن افكار عمومي را به شدت تحت تأثير قرار داده و چرايي وقوع آن مورد پرسش قرار گرفته است. نگراني از تكرار اين حادثه و بازگشت دو متهم به جامعه هم بخش ديگری از پرسش مطرح شده در جامعه است.

مطالب بیشتر:کلینیک فیزیوتراپی نیاوران

اين روزها شيوع كرونا و معضلات اقتصادي روان جامعه را به شدت پريشان كرده و نگراني هاي بسياري را درباره پيامدهاي اين دو معضل بزرگ به همراه داشته است. در چنين شرايطي ناگوار، انتشار خبر هولناك پرونده خرمدين سبب شده افكار عمومي بيش از هر زمان ديگري متأثر از اين حادثه شوم به پريشاني مضاعفي مبتلا شود. مطرح شدن ماجرا در شبكه هاي اجتماعي به عنوان فراگيرترين رسانه و قضاوت هيجاني درباره اعضاي اين خانواده از سوي كاربران و قرار گرفتن در معرض اينگونه قضاوت ها اين نگراني را هم در جامعه شدت بخشيده كه ممكن است به تقويت استعدادهاي پنهان در برخي خانواده ها و تكرار اين حوادث منجر شود.

تجربه مطرح شدن پرونده هاي جنايي نشان داده است كه ساختارهاي اجتماعي در مواجهه با چنين پرونده هايي كه <<شمار آن هم زياد است>> معيوب و معلول است و شكاف بسياري بين واقعيت و مسائل مطرح شده وجود دارد كه ناشي از هيجان و طرح مسائلي غيركارشناسي است كه سبب مي شود آسيب شناسي اين دسته از پرونده ها همچنان مغفول بماند. آخرين نمونه اين پرونده ها حادثه قتل رومينا اشرفي، دختر 14 ساله تالشي است كه يكسال قبل به دست پدرش به قتل رسيد و به نگراني هاي بسياري دامن زد و پرونده بدون بررسي و چرايي وقوع حادثه از سوي تيم هاي كارشناسي به بايگاني سپرده شد.

در چنين پرونده اي بايد مشخص مي شد كه چرا تنفر و پرخاشگري درون خانواده بايد به عنوان يك الگو تبديل به يك انتخاب خشونت بار براي پدر خانواده شود كه در برخي پرونده ها ماجرا عكس اين هم اتفاق مي افتد. در پرونده خرمدين هم ريشه ها و عواملي كه والدين بابك را به اين مرز از تنفر رسانده بحث مهمي است كه بايد به آن توجه شود.

ناكارآمدي الگوهاي تربيتي

يكي از موضوعات مهم در اين بين ناكارآمدي الگوهاي تربيتي فرزند پروري در جامعه است كه به اعتقاد كوروش محمدي، رئيس انجمن آسيب شناسي ايران در چنين شرايطي فضا به قدري براي والدين و اعضاي خانواده مشكل ساز مي شود كه والدين و فرزندان به مرز تنفر مي رسند. يكي از مشكلاتي كه باعث مي شود اين تنفر بين والدين و فرزندان اتفاق بيفتد حل نشدن تعت دروني والدين در زندگي گذشته خود و دوران سخت كودكي و نوجواني آنها است كه حس منفي نسبت به فرزند پيدا مي كنند. وي بر اين باور است كه مجموع ناكامي هايي كه والدين در ارتباط با تربيت فرزندان تجربه مي كنند، در برخي شرايط براثر تداوم آزارهايي كه والدين تجربه كرده و حس هاي منفي كه دريافت كرده اند به بن بست مي رسد، در اين شرايط والدين براي تربيت فرزند و دريافت پاسخ مناسب از روش هاي تربيتي به ناكامي مي رسند و اين ناكامي ها به نوعي بر فاصله عاطفي و اجتماعي بين والدين و فرزندان اثر مي گذارد و رفته رفته سازگاري بين والد و فرزند از بين مي رود و گاهي اوقات به جايي مي رسد كه ميزان تاب آوري آنها به شدت افت پيدا مي كند و پاسخگوي نيازهايي كه در ارتباط بين والد و فرزند وجود دارد نيست، بنابراين انگيزه اي براي والدين باقي نمي ماند كه براي ايجاد سازگاري با يكديگر تلاش كنند.

احساس رضايت به جنايت

يكي از مهم ترين موضوعات پرونده خرمدين سن والدين است. اينكه چرا افرادي در سن سالخوردگي دست به ارتكاب جنايت زده اند، جاي بحث دارد. رئيس انجمن آسيب شناسي ايران به ايسنا گفته است: بايد ببينيم سالمندي كه در دوره پاياني عمر خود است به چه شرايطي مي رسد كه به كمك همسرش قانع مي شوند فرزندانشان را به قتل برسانند و بعد از آن در مراجع انتظامي بابت اين قتل احساس رضايت كنند. محمدي معتقد است: اين والدين در ارتباط با قضاوت اجتماعي بايد به عنوان نمايندگان بخشي از نهاد خانواده كه به مرز تنفر رسيده اند بررسي شوند. رئيس انجمن آسيب شناسي ايران يادآور مي شود براي اينكه والديني دست به قتل بزنند نياز است شرايط ديگري هم وجود داشته باشد، به اين معني كه در اين ماجرا والدين تنها نيستند، بلكه مجموعه اي از رويكردها و ساختارهاي معيوب اجتماعي و نگاه هاي پرخاشگرانه و رويكردها و نگرش هاي خشونت آميز كه بعضاً بذر آن در جامعه پراكنده شده و در روابط كم وبيش ناموفق بين والدين و فرزندان به اشكال مختلف خود را نشان مي دهد براي انگيزه قتل به والدين كمك مي كند.

برخورد هيجاني

محمدي با يادآوري اينكه در جامعه ما هميشه مسائل اين چنيني را با هيجانات بررسي مي كنيم، تصريح كرد: اين روزها در فضاي مجازي شاهد هستيم بسياري از قضاوت هاي اخلاقي و پيش داوري در رابطه با اين پدر و مادر و حتي بابك خرمدين صورت مي گيرد. اين موضوع نشان مي دهد هنوز با رويكرد هيجاني با اين مسائل برخورد مي كنيم، همان طور كه در قتل رومينا اشرفي هم به قدري هيجاني رفتار كرديم كه هيچ كسي متوجه نشد ريشه حقوقي، اجتماعي و تربيتي قتل رومينا اشرفي در كجا بود تا شاهد قتل هاي ديگر در اين زمينه نباشيم.

انگيزه نهادينه شده

اين آسيب شناس اجتماعي معتقد است: والدين بابك خرمدين انگيزه نهادينه شده و ريشه دار دارند كه مي توانيم ريشه آن را دوران پرورش و تربيت فرزندان آنها در فضاي خانواده بررسي كنيم كه در درازمدت كنش ها و واكنش هايي كه اتفاق افتاده به جايي رسيده كه تنفر هم پاسخگوي خشم دروني و حس منفي والدين نسبت به فرزند نشده و انگيزه براي قتل ايجاد كرده است، بنابراين اين حادثه تلخ بايد از نگاه روان شناسي و اجتماعي به دقت بررسي شود؛ چراكه وقوع اين حادثه بار ديگر به ما نشان داد جامعه ما چقدر مي تواند مستعد اين حوادث تلخ باشد، جامعه ما چه نقاط ضعفي دارد و نسبت به چه مواردي غفلت كرده است. براي اين موارد بايد بررسي هاي لازم را داشته باشيم، در عين حال كه اين موضوع مي تواند هشداري براي نهادهاي اجتماعي ما باشد و نشان مي دهد ساختارهاي نهاد خانواده به نوعي به بزهكاري، خشونت و تنفرهاي شديد به عنوان انتخاب براي گريز از شرايط موجود نگاه مي كند و بايد از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد.

شكاف واقعيت و هيجان

اين فعال اجتماعي با ابراز تأسف از اينكه ساختارهاي معيوب اجتماعي، دائماً شكاف بين واقعيت و مسائل غير كارشناسي و هيجاني جامعه را بيشتر مي كند، اظهار كرد: قضاوت هاي هيجاني مسيري در جامعه ايجاد مي كند كه به مرور تبديل به الگوهاي اخلاقي مي شود، درحالي كه شاهد مرگ ارزش هاي اخلاقي در جامعه خواهيم بود و مي تواند حتي باورهاي غلط در برخي والدين و فرزندان را تقويت كند. اين پژوهشگر بابيان اينكه آسيبي كه بدتر از قتل هاي خانوادگي است، بي توجهي و بي برنامگي در آسيب شناسي اين پرونده هاست، ادامه مي دهد: سازمان هاي متولي مثل بهزيستي، آموزش وپرورش و دانشگاه ها بايد كه گروه هاي كارشناسي ويژه با قصد تعيين ريشه هاي چنين اتفاقاتي تشكيل دهند تا به مجموعه اي از اطلاعات در رابطه با اقشار مختلف جامعه برسيم، آسيب هاي جامعه و خانواده را ببينيم و آسيب شناسي كنيم، پيش از آنكه منجر به تنفر و خشونت شود يا به قتل ختم شود؛ چراكه اگر اين رفتارها در جامعه ما با همين رويكرد ادامه پيدا كند هيچ نتيجه اي نخواهيم ديد.

سال گذشته ۲۰۰ هزار دلار فرش تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

میشائل هایدن که بود؟

یادداشت رسیده | تهاجم فرهنگی چگونه عمل می کند؟

كه ,مي ,والدين ,جامعه ,قتل ,پرونده ,در جامعه ,كه در ,است كه ,والدين و ,آسيب شناسي ,آسيب شناسي ايران ,ناكارآمدي الگوهاي تربيتي ,بابک خرمدين كجاست؟ ,موضوعات پرونده خرمدين

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
chartiran honar111 nadiac ramo63 vilainfo generalsoleimani nasimetcbahar simorghepar cuteguli mehreghtesad